Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων


Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία των δεδομένων έχει ιδιαίτερη προτεραιότητα για τη διαχείριση του Bijou Box. Η χρήση των ιστοσελίδων του Bijou Box είναι δυνατή χωρίς ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, πρέπει πάντοτε να συνάδουν με τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την ειδική για κάθε χώρα προστασία δεδομένων κανονισμούς που ισχύουν για το Bijou Box. Με τη δήλωση αυτή προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και το σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα τα οποία έχουν.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το Bijou Box έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο διαδίκτυο ενδέχεται κατά βάση να παρουσιάζουν κενά ασφαλείας, επομένως δεν είναι εγγυημένη η απόλυτη προστασία. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς μέσω εναλλακτικών μέσων, π.χ. από το τηλέφωνο.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
.

1. Ορισμοί

Η πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής του Bijou Box βασίζεται στην ορολογία που χρησιμοποιείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη και ρυθμιστή για την έγκριση του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (DS-GVO). Η πολιτική μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής πρέπει να είναι εύκολη στην ανάγνωση και κατανόηση τόσο για το κοινό όσο και για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για να διασφαλιστεί αυτό, θα θέλαμε να εξηγήσουμε εκ των προτέρων την ορολογία που χρησιμοποιείται.
Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους όρους σε αυτήν την πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:

α) Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να προσδιοριστεί (εφεξής "το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα"). ένα άτομο θεωρείται ότι έχει προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω της ανάθεσης σε ένα αναγνωριστικό, όπως ένα όνομα, έναν αριθμό αναγνώρισης, τα δεδομένα θέσης, σε ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που αντανακλούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.


β) Υποκείμενο των δεδομένων / πρόσωπο που επηρεάζεται
Το προσβεβλημένο πρόσωπο είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να αναγνωριστεί και του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.


γ) Επεξεργασία
Επεξεργασία κάθε λειτουργία που εκτελείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιαδήποτε τέτοια αριθμό διαδικασία που σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα όπως η καταγραφή, τη συλλογή, την οργάνωση, τη διαρρύθμιση, την αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η ανάκτηση πληροφοριών, η χρήση, γνωστοποίηση με υποβολή, διάδοση ή άλλη μορφή παροχής, συμφιλίωσης ή σύνδεσης, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός της επεξεργασίας
Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με σκοπό τον περιορισμό της μελλοντικής επεξεργασίας τους.


ε) Προφίλ
Προφίλ είναι οποιοδήποτε είδος της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία είναι ότι αυτά τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν φυσικό πρόσωπο, ιδίως σε θέματα που σχετίζονται με την εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, την προσωπική Ανάλυση ή πρόβλεψη προτιμήσεων, συμφερόντων, αξιοπιστίας, συμπεριφοράς, εντοπισμού ή μετεγκατάστασης αυτού του φυσικού προσώπου.


ζ) Ψευδωνυμοποίηση
Ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορούν πλέον να ανατεθεί σε ένα συγκεκριμένο θέμα, χωρίς τη βοήθεια των πρόσθετων πληροφοριών, εφόσον αυτό πρόσθετες πληροφορίες να διατηρούνται χωριστά και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν εκχωρηθεί σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.


η) Υπεύθυνος ή υπεύθυνος επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο φορέας ή ο οργανισμός που αποφασίζει μόνη ή σε συνεννόηση με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο των κρατών μελών, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό του μπορούν να προβλέπονται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία.


θ) Επεξεργαστής
Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.


i) Παραλήπτης
Ο παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή άλλη οντότητα στην οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, ανεξάρτητα από το αν είναι τρίτο μέρος ή όχι. Ωστόσο, οι αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας σε σχέση με συγκεκριμένη αποστολή δεν θεωρούνται δικαιούχοι.


κ) Τρίτος
Τρίτος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, φορέας ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ο μεταποιητής και τα πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί υπό την άμεση ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του μεταποιητή να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα..


λ) Συναίνεση
Η συναίνεση είναι εθελοντικές για τη συγκεκριμένη περίπτωση και κατηγορηματικά παραδίδονται από το υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται τρόπο έκφρασης της βούλησης με τη μορφή μιας δήλωσης ή άλλο αναγνωρίσιμο θετική πράξη με την οποία νοείται το πρόσωπο που συμφωνούν με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν είναι.

 


2. Όνομα και διεύθυνση του υπεύθυνος επεξεργασίας


Ο υπεύθυνος κατά την έννοια του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων, άλλοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις προστασίας δεδομένων είναι:
Bijou Box
Προφήτη Ηλία 8
59132 Βέροια
Ελλάδα
Τηλ .: 00302331301004
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.giantsios@bijoubox.gr
Ιστοσελίδα: www.bijoubox.gr

 

3. Cookies


Οι ιστοσελίδες του Bijou Box χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται και καταθέτονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Internet.
Πολλοί ιστότοποι και server χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό cookie . Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια εγχόρδή, μέσω της οποίας η ιστοσελίδες και το server μπορεί να ανατεθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, όπου το cookie αποθηκεύεται. Αυτό επιτρέπει στης ιστοσελίδες και τους server που επισκέφτηκαν να διακρίνουν το πρόγραμμα περιήγησης του ατόμου από άλλα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Web μπορεί να αναγνωριστεί και προσδιοριστή από το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.
Χρησιμοποιώντας τα cookies, το Bijou Box μπορεί να προσφέρει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς cookies.
Μέσω ενός cookie οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με την έννοια του χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως ήδη αναφέρθηκε, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες της ιστοσελίδας μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης της ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα να εισάγει πάλι τα δεδομένα πρόσβασης του επειδή έχει ληφθεί από το διαδίκτυο και αποθηκεύονται στο σύστημα του υπολογιστή του cookie χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα στοιχεία που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστοτόπου μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Internet και έτσι να αντικρούσει μόνιμα τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ορισθέντα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Internet ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα απενεργοποιεί τη ρύθμιση των cookies στο χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

α) Είδη cookies.

Διαφορετικοί τύποι cookies χρησιμοποιούνται στο Bijou Box. Μπορείτε να τα βρείτε παρακάτω.

Απαραίτητα Cookies:
Τα «απαραίτητα» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Η μη αποδοχή τους δεν εξασφαλίζει την βέλτιστη online εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του και συνεπώς συνίσταται η καθολική αποδοχή τους.

Παροδικά και επίμονα:
Τα «παροδικά» Cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική συσκευή κατά τη διάρκεια επίσκεψής σας στο Διαδικτυακό Τόπο και διαγράφονται με την έξοδό σας από αυτόν. Τα «επίμονα» Cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή στην ηλεκτρονική σας συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέχρι να διαγραφούν από εσάς. Παράδειγμα τα Cookies που είναι απαραίτητα για την παροχή εκ μέρους μας των Υπηρεσιών μας προς εσάς (Cookies που ευθύνονται για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι σας και τα οποία παραμένουν στη μνήμη για 7 περίπου ημέρες), ή Cookies που καταγράφουν τις συμπεριφορές σας μέσα στο Δικτυακό Τόπο, όπως τις επιλογές σας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τα προϊόντα που επισκέπτεστε, και άλλα στοιχεία που συμβάλλον στη δημιουργία ενός ανώνυμου προφίλ.

 

Cookies Τρίτων ή 3dr Party Cookies
Τρίτοι όπως η Google Analytics δύνανται να εγκαθιστούν τα Cookies που χρησιμοποιούμε. Στην περίπτωση που μέσω του Διαδικτυακού Τόπου εισέρχεστε σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων ή συνδέεστε με φορείς κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, youtube), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τρίτοι αυτοί διαδικτυακοί τόποι ή φορείς, ενδεχομένως να εγκαθιστούν Cookies αμέσως μόλις πατήσετε το σχετικό σύνδεσμο. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

 

Marketing Cookies
Τα Marketing Cookies αφορούν cookies τρίτων συνεργατών (Google, Facebook, Contact Pigeon) και έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την βελτιστοποίηση των προωθητικών ενεργειών στις οποίες προβαίνουμε, με βάση τις προτιμήσεις και τις επιλογές των χρηστών, καθώς και την βελτιστοποίηση της online επίσκεψης και εμπειρίας τους. Με βάση τα παραπάνω, ενώ η δική μας ιστοσελίδα δεν φιλοξενεί διαφημίσεις, ενδεχομένως στους επισκέπτες μας να εμφανιστούν σχετικό προωθητικό υλικό σε πλατφόρμες τρίτων.

 

Cookies Επιδόσεων
Τα Cookies Επιδόσεων αφορούν cookies τρίτων συνεργατών (Google Analytics και Google Tag Manager) και έχουν ως αντικειμενικό σκοπό την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της περιήγησης των χρηστών, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας κατά την επίσκεψη και την καλύτερη αξιολόγηση των προωθητικών ενεργειών στις οποίες προβαίνουμε. Τα Cookies αυτά βρίσκονται εκτός του πεδίου ελέγχου μας και διέπονται από την πολιτική cookies του κάθε τρίτου που τα εγκαθιστά. Πρέπει να διαβάσετε τις αντίστοιχες πολιτικές των ιστοτόπων τους, ώστε να δείτε πώς ακριβώς θα πρέπει να τα διαχειριστείτε.

 

β) Σκοπός επεξεργασίας δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies.

Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση και στις μελλοντικές επισκέψεις. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο, διαφημίσεις που βασίζονται στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.

 

γ) Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των Cookies

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των Cookies. Οι επιλογές αυτές ποικίλλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης. Αναλόγως των επιλογών που σας δίνει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να επιτρέπετε την εγκατάσταση Cookies, να απενεργοποιείτε/διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που λαμβάνετε cookies. Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού “Help”, “Tools” ή “Edit” του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας, ότι, σε περίπτωση που απορρίψετε ή απενεργοποιήσετε τα Cookies του διαδικτυακού μας τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να χαθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα Cookie ή μια κατηγορία Cookies, δεν διαγράφεται το Cookie από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια κίνηση θα πρέπει να γίνει από εσάς, αλλάζοντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε . Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας στα Cookies μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού σας.

 

δ) Αλλαγές από εμάς στη χρήση των Cookies

Δυνάμεθα κατά καιρούς να τροποποιούμε την Πολιτική Cookies, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο. Ταυτόχρονα θα υπάρχει ένδειξη στην αρχική μας ιστοσελίδα που θα επισημαίνει την αλλαγή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το Δικτυακό μας τόπο και τις υπηρεσίες του και τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού μας καταστήματος αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται, είτε στο σύνολο είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών μας που παρέχονται μέσω αυτού. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής θα αναρτάται αμέσως εδώ.

 

ε) Πίνακας με τους διαφορετικούς τύπους cookies

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουμε τα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. Πιο αναλυτικά: τις πληροφορίες για κάθε άτομο που συλλέγονται, τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούντε αυτές η πληροφορίες και την προέλευση των cookies:

 

Κατηγορία Απαραίτητα

Google Tag Manager (Google):

Η χρήση των συκγεκριμένων cookies επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τη χρήση συγκεκριμένων ετικετών που έχουν υλοποιηθεί στην ιστοσελίδα με σκοπό την ομάλη ενσωμάτωση λειτουργικού και διαφημιστικού υλικού.

 

Κατηγορία Επιδόσεων

Analytics - Track AddToCart (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies πραγματοποιείται για την στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών που έχουν προσθέσει κάποιο προϊόν στο καλάθι αγοράς τους.

 

Conversion Linker (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies πραγματοποιείται με σκοπό την καλύτερη κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση των μετατροπών σε αγορές.

 

Event Handler - UserSubscribed (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies πραγματοποιείται για την καταγραφή των χρηστών που έχουν προβεί στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών εντός της ιστοσελίδας.

 

Κατηγορία Marketing

AdWords Conversion Tracking (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει προβεί σε αγορά, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα της Google.

 

AdWords Conversion Tracking - New (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει προβεί σε αγορά, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα της Google.

 

AdWords Remarketing (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies πραγματοποιείται για την καταγραφή των χρηστών που έχουν προβεί στην ολοκλήρωση συγκεκριμένων ενεργειών εντός της ιστοσελίδας.

 

AdWords Remarketing - New (Google):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει προβεί σε αγορά, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα της Google.

 

Facebook Conversion Tracking (Facebook):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει προβεί σε αγορά, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα του Facebook.

 

Facebook dynamic AddToCart (Facebook):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει προσθέσει κάποιο προϊόν στο καλάθι αγοράς του, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα του Facebook.

 

Facebook dynamic AddToWishlist (Facebook):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει προσθέσει κάποιο προϊόν στην λίστα αγαπημένων του, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα του Facebook.

 

Facebook Pixel ID (Facebook):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies αποτελεί την προϋπόθεση για την λειτουργία των υπολοίπων Facebook cookies.

 

Facebook Remarketing (Facebook):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies πραγματοποιείται για τη δημιουργία και προβολή πιο σχετικών με τις προτιμήσεις του χρήστη διαφημίσεων στην πλατφόρμα του Facebook, καθώς και την βελτίωση των αποδόσεων των διαφημιστικών καμπανιών.

 

Facebook ViewContent (Facebook):
Η χρήση των συγκεκριμένων cookies επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάληξης της επίσκεψης του χρήστη και στην εξακρίβωση εάν έχει δει συγκεκριμένες σελίδες κατηγορίας ή προϊόντος, με σκοπό την βελτιστοποίηση των διαφημίσεων στην πλατφόρμα του Facebook.

 

ζ) Επικοινωνία σχετικά με την παρούσα πολιτική

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα ή διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@bijoubox.gr

 

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών


Ο δικτυακός τόπος του Bijou Box συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο κάποιος που έχει προσβληθεί ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής του server. Μπορεί να ανιχνευθεί (1) τον τύπους και έκδοση του πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) η ιστοσελίδα από την οποία ένα σύστημα προσπέλαση στην ιστοσελίδα μας περνάει (τα λεγόμενα παραπομπής), (4) τους υπο-ιστότοπους, στους οποίους έχετε πρόσβαση μέσω ενός συστήματος πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας,(5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, (6) διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (διεύθυνση IP), (7) πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες, το Bijou Box δεν συνάγει συμπεράσματα σχετικά με τον ενδιαφερόμενο. Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες(1) να λειτουργεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας σωστά, (2) να βελτιστοποιήσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας καθώς και τη διαφήμιση της (3) η συνέχιση της λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής μας και την τεχνολογία της ιστοσελίδας μας, καθώς και ( 4) να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιβολή του νόμου σε περίπτωση κυβερνοπαρακολούθησης.

Το Bijou Box αναλύει αυτά τα δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα αφενός στατιστικά και περαιτέρω με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων στην εταιρία μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής server αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα άτομο που επηρεάζεται.

 


5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας


Το υποκείμενο έχει τη δυνατότητα εγγραφής στην ιστοσελίδα του υπευθύνου επεξεργασίας παρέχοντας προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα που αποστέλλονται στον υπευθύνου προέρχονται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνοι επεξεργασίας για δικούς του σκοπούς. Ο ελεγκτής δεδομένων μπορεί να προκαλέσει τη μεταφορά σε έναν ή περισσότερους μεταποιητές, όπως μια υπηρεσία αποστολής δεμάτων, ο οποίος χρησιμοποιεί επίσης τα προσωπικά δεδομένα μόνο για εσωτερική χρήση που αποδίδεται στον ελεγκτή.
Με την εγγραφή στον δικτυακό τόπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP που αναθέτει ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του υποκειμένου των δεδομένων, η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων γίνεται υπό το πρίσμα ότι μόνο η κατάχρηση των υπηρεσιών μας μπορεί να αποτραπεί. Αυτά τα δεδομένα σε περίπτωση ανάγκης καθιστούν δυνατή τη διευκρίνιση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Από την άποψη αυτή, η αποθήκευση αυτών των στοιχείων είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η αποκάλυψη αυτών των δεδομένων σε τρίτους δεν δεν λαμβάνει χώρα, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση να διαβιβάζονται ή να αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου.
Η καταχώρηση του πρόσωπο που επηρεάζεται με την εθελοντική παροχή των προσωπικών δεδομένων άτομο που χρησιμοποιούνται για τον υπεύθυνο της επεξεργασίας να παρέχει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν λόγω της φύσης της υπόθεσης μόνο για εγγεγραμμένους χρήστες υποκείμενο των δεδομένων. Εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να τροποποιούν τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράφουν πλήρως από τη βάση δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήσεως, παρέχει πληροφορίες σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων είναι αποθηκευμένα. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή παραπομπής του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον αυτό δεν έρχεται σε σύγκρουση με τυχόν θεσμοθετημένες απαιτήσεις αποθήκευσης. Όλα τα υποκείμενα δεδομένων του υπεύθυνος επεξεργασίας είναι διαθέσιμα στο υποκείμενο των δεδομένων ως πρόσωπο επαφής στο πλαίσιο αυτό.

.

6. Συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο


Στην ιστοσελίδα του Bijou Box, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας. Ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων όταν παραγγελθεί το ενημερωτικό δελτίο προκύπτει από τη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό. Το Bijou Box ενημερώνει τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες του σε τακτικό χρονικό διαστήματα μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου για τις προσφορές της εταιρείας. Το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας μας μπορεί να παραληφθεί μόνο από τον ενδιαφερόμενο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) ο ενδιαφερόμενο έχει εγγραφεί για το ενημερωτικό δελτίο. Για νομικούς λόγους, ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει εισαγάγει ένας ενδιαφερόμενος για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διπλής συμμετοχής.Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ενδιαφερόμενος ενέκρινε την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο κατά την εγγραφή, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα εγγραφής, όπως ορίζονται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP).44

Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει κατανοητή η (πιθανή) κατάχρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός προσώπου σε μεταγενέστερη ημερομηνία και συνεπώς χρησιμεύει ως νομικές εγγυήσεις για τον υπεύθυνος επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου.Οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν επίσης να ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εγγραφή, όπως θα συνέβαινε σε περίπτωση αλλαγών στο ενημερωτικό δελτίο ή σε τεχνικές αλλαγές. Δεν θα υπάρξει μεταφορά των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί από τον ενδιαφερόμενο ανά πάσα στιγμή.Η συγκατάθεση για την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που μας έχει δώσει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό της ανάκλησης της συναίνεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να καταργήσετε την εγγραφή από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή, απευθείας στον ιστότοπο του ελεγκτή ή να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

 


7. Παρακολούθηση ενημερωτικών δελτίων


Τα ενημερωτικά δελτία του Bijou Box περιέχουν λεγόμενα εικονοστοιχεία μέτρησης. Ένα εικονοστοιχείο μέτρησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό που ενσωματώνεται σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέπουν την καταγραφή αρχείων καταγραφής και την ανάλυση αρχείου καταγραφής.

Αυτό επιτρέπει στατιστική αξιολόγηση της επιτυχίας ή αποτυχίας των online καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο, το Bijou Box μπορεί να ανιχνεύσει εάν και πότε ένα e-mail άνοιξε από ένα άτομο που επηρεάστηκε και οι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τον ενδιαφερόμενο. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των εικονοστοιχείων μέτρησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία θα αποθηκεύονται και θα αξιολογούνται από τον ελεγκτή προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η παράδοση ενημερωτικών δελτίων και να προσαρμοστεί καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους. Τα επηρεαζόμενα πρόσωπα έχουν ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη χωριστή δήλωση συναίνεσης που έγινε μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά την ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον ελεγκτή. Μια ακύρωση της παραλαβής του ενημερωτικού δελτίου, το Bijou Box ερμηνεύεται αυτόματα ως ανάκληση.

 


8. Επικοινωνίες μέσω της ιστοσελίδας


Ο δικτυακός τόπος του Bijou Box περιέχει πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για την ταχεία ηλεκτρονική επικοινωνία με την εταιρία μας καθώς και την άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Εάν ένα πρόσωπο που έρχεται σε επαφή με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα, που διαβιβάζονται οικειοθελώς από ένα άτομο στον υπεύθυνο επεξεργασίας, αποθηκεύονται για το σκοπό της επεξεργασίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

 


9. Σχόλια στο blog στην ιστοσελίδα


Το Bijou Box προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να αφήσουν μεμονωμένα σχόλια σε μεμονωμένες αναρτήσεις ιστολογίου σε ένα blog που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ελεγκτή. Ένα blog είναι μια διαδικτυακή πύλη που είναι συνήθως προσβάσιμη στο κοινό και στην οποία ένα ή περισσότερα άτομα, που ονομάζονται bloggers ή web bloggers στο διαδίκτυο, μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στις λεγόμενες αναρτήσεις ιστολογίου. Οι δημοσιεύσεις ιστολογίου συνήθως σχολιάζονται από τρίτους. Αν κάποιος που έχει προσβληθεί αφήνει σχόλιο στο blog που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, αποθηκεύονται και δημοσιεύονται όχι μόνο τα σχόλια που άφησε ο ενδιαφερόμενος, αλλά και οι πληροφορίες σχετικά με την ώρα των σχολίων και το ψευδώνυμο που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος. Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) του ατόμου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP γίνεται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο υποβάλλοντας ένα σχόλιο. Επομένως, η αποθήκευση τέτοιων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προς το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας, οπότε θα μπορούσε να απαλλαγεί σε περίπτωση παράβασης. Δεν αποκαλύπτονται αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν η αποκάλυψη αυτή δεν απαιτείται από το νόμο ή την έννομη υπεράσπιση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 


10. Εγγραφείτε σε σχόλια στο blog της ιστοσελίδας


Τα σχόλια που γίνονται στο blog του Bijou Box μπορούν βασικά να εγγραφούν από τρίτους. Ειδικότερα, υπάρχει η πιθανότητα ένας σχολιαστής να συνυπογράφει σχόλια μετά από ένα σχόλιο σε μια συγκεκριμένη θέση στο blog.

Εάν ένας ενδιαφερόμενος αποφασίσει να εγγραφεί στην επιλογή να σχολιάσει, ο ελεγκτής θα στείλει ένα μήνυμα αυτόματης επιβεβαίωσης για να ελέγξει ξανά εάν ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το συγκεκριμένο άτομο ελέγχει πραγματικά το ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επιλογή να εγγραφείτε σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

 


11. Συνήθη διαγραφή και αποκλεισμός των προσωπικών δεδομένων


Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης ή, ενδεχομένως, των ευρωπαϊκών οδηγιών ή κανονισμών ή από οποιονδήποτε άλλο νομοθετικό ή νομοθετικό φορέα, προβλεπόταν.Εάν ο σκοπός αποθήκευσης παραλείπεται ή εάν λήξει η προθεσμία αποθήκευσης που ορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς ή από οποιονδήποτε άλλο σχετικό νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα θα μπλοκαριστούν ή θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

 


12. Δικαιώματα του ενδιαφερομένου


α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης
Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, όπως χορηγείται από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές και ρυθμιστές, να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επιβεβαιώσει εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν βρίσκονται υπό επεξεργασία. Εάν ένα ενδιαφερόμενο άτομο επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου της επεξεργασίας ανά πάσα στιγμή.

β) Δικαίωμα ενημέρωσης
Κάθε πρόσωπο που ασχολείται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, εκδιδόμενο από την Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα και Ρυθμιστική Αρχή, ανά πάσα στιγμή να λαμβάνει δωρεάν πληροφορίες από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα γι 'αυτόν και ένα αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, ο ευρωπαίος νομοθέτης και ρυθμιστικός φορέας διαβίβασε στο υποκείμενο των δεδομένων τις ακόλουθες πληροφορίες:

τους σκοπούς της επεξεργασίας

τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους τα προσωπικά δεδομένα έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν, ιδίως στους αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή σε διεθνείς οργανισμούς

εάν είναι δυνατόν, τη σχεδιαζόμενη διάρκεια για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια για τον καθορισμό της διάρκειας αυτής

την ύπαρξη δικαιώματος διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν ή του περιορισμού της επεξεργασίας από τον υπεύθυνο ή του δικαιώματος να αντιταχθεί στην επεξεργασία αυτή

την ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής σε εποπτική αρχή

εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων: Όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή των δεδομένων

η ύπαρξη μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 1, και 4 GDPR και - τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις - σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική και το πεδίο εφαρμογής και το επιθυμητό αποτέλεσμα της επεξεργασίας αυτής για τον ενδιαφερόμενο


Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης ως προς το εάν έχουν διαβιβαστεί προσωπικά δεδομένα σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες εγγυήσεις σε σχέση με τη μεταφορά.

Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα ενημέρωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 


γ) Δικαίωμα διόρθωσης
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που έχει χορηγήσει ο ευρωπαίος νομοθέτης για να ζητήσει την άμεση διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας.Εάν ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 


δ) Δικαίωμα διαγραφείς (δικαίωμα να ξεχαστεί)
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ρυθμιστικούς φορείς να απαιτούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διαγράφει αμέσως τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, υπό τον όρο ότι πληρούται ένας από τους ακόλουθους λόγους και δεν απαιτείται η επεξεργασία:

Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί για τους σκοπούς αυτούς ή έχουν υποστεί άλλη επεξεργασία για τα οποία δεν είναι πλέον απαραίτητα.

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στοιχείο α DS-ΓΤΟ ή Αρθ. 9 παρ. 2 στοιχείο α GDPR υποστηρίζεται, και υπάρχει έλλειψη διαφορετικά νομική βάση για την επεξεργασία προσώπου.

Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 GDPR και δεν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή τα αντικείμενα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία.

Η διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης δυνάμει της ενωσιακής ή εθνικής νομοθεσίας στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που προσφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 GDPR.

Εάν οποιοσδήποτε από τους παραπάνω λόγους είναι σωστός και ένας ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεριμνήσει για τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Bijou Box, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Bijou Box θα κανονίσει την άμεση εκπλήρωση της αίτησης κατάσβεσης.

Εάν τα προσωπικά δεδομένα δημοσιοποιηθούν από το Bijou Box και εάν η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την κατάργηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 17 (1) GDPR, το Bijou Box θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος υλοποίησης τεχνικού χαρακτήρα, να ενημερώνει άλλους ελεγκτές δεδομένων που επεξεργάζονται τα δημοσιευμένα προσωπικά δεδομένα ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει διαγράψει από όλους τους άλλους υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων οποιεσδήποτε συνδέσεις με τέτοια προσωπικά δεδομένα ή αντίγραφα ή αναπαραγωγές τέτοιων προσωπικών δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία που δεν απαιτείται. Ο υπάλληλος του Bijou Box θα κανονίσει τα απαραίτητα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 


ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας και της ρυθμιστικής αρχής, να απαιτεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να περιορίζει τη μεταποίηση εάν ισχύει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον ελεγκτή να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.

Η επεξεργασία είναι παράνομη, το υποκείμενο των δεδομένων αρνείται να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα και, αντίθετα, ζητεί τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά το υποκείμενο των δεδομένων τους υποχρεώνει να διεκδικούν, να ασκούν ή να υπερασπίζονται νομικές αξιώσεις.

Ο ενδιαφερόμενος έχει αντίρρηση για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 1 GDPR και δεν είναι ακόμη σαφές αν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου προσώπου είναι μεγαλύτεροι από εκείνους του ενδιαφερομένου.

Εάν πληρούται μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο Bijou Box, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Bijou Box θα προκαλέσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 


ζ) Δικαίωμα φορητότητα δεδομένων
Κάθε πρόσωπο που επηρεάζεται από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που απονέμονται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς προκειμένου να αποκτήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σε έναν υπεύθυνο επεξεργασίας από το υποκείμενο των δεδομένων, σε δομημένη, κοινή και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει επίσης το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στον οποίο παρασχέθηκαν τα προσωπικά δεδομένα, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του GDPR ή του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) 2 στοιχείο α) του GDPR ή σε σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του GDPR και επεξεργασία μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο. Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός τους στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλο, στο μέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.Για να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του Bijou Box.

 


η) Δικαίωμα προσφυγής
Κάθε πρόσωπο που αφορά η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα που παρέχει η ευρωπαϊκή οδηγία και η ρυθμιστική αρχή ανά πάσα στιγμή, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή f GDPR λαμβάνει αντίρρηση. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται στις διατάξεις αυτές.

Το Bijou Box δεν επεξεργάζεται πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός αν μπορούμε να διαπιστώσουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία είναι για διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Εάν το Bijou Box επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση άμεσης αλληλογραφίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς αυτής της διαφήμισης. Αυτό ισχύει και για τον προσδιορισμό του προφίλ, στο μέτρο που συνδέεται με αυτό το διαφημιστικό ταχυδρομείο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία του Bijou Box για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Bijou Box δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή του, κατά της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, τα οποία εμφανίζονται στο πλαίσιο Bijou Box για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 1 του GDPR καλούνται να υποβάλουν αντίρρηση, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος.

Για να ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με οποιονδήποτε υπάλληλο της Bijou Box ή με οποιονδήποτε άλλο υπάλληλο. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα είναι επίσης ελεύθερο, στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξάρτητα από την οδηγία 2002/58 / ΕΚ, να ασκεί το δικαίωμά του να ασκήσει ανακοπή μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών που χρησιμοποιούν τεχνικές προδιαγραφές.

 


θ) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης
Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το δικαίωμα, όπως χορηγείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη και τον νομοθετικό σώμα, να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης, η οποία έχει έννομο αποτέλεσμα ή, κατά παρόμοιο τρόπο, τον επηρεάζει σημαντικά. εκτός εάν η απόφαση (1) είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) επιτρέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η νομοθεσία αυτή προβλέπει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των θεμιτών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων · ή (3) με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) απαιτείται για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας ή (2) γίνεται με τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το Bijou Box λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των εξουσιοδοτημένων προσώπων Τα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένου τουλάχιστο του δικαιώματος παρέμβασης του προσώπου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να εκφράσει τη δική του θέση και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει αυτοματοποιημένα δικαιώματα λήψης αποφάσεων, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν υπάλληλο του ελεγκτή ανά πάσα στιγμή.

 


ι) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων
Κάθε πρόσωπο που θίγεται από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει το δικαίωμα, που χορηγείται από την ευρωπαϊκή οδηγία και την ρυθμιστική αρχή, να ανακαλεί ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του να αποσύρει τη συγκατάθεσή του, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 


13. Πολιτική απορρήτου σχετικά με την εφαρμογή και χρήση του Facebook


Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της εταιρείας Facebook σε αυτόν τον ιστότοπο. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας κοινωνικός τόπος συνάντησης με βάση το Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα που συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν στον εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών ή επιτρέπει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επαγγελματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να δημιουργούν ιδιωτικά προφίλ, να ανεβάζουν φωτογραφίες και να επικοινωνούν μέσω αιτημάτων φίλων.Η εταιρεία εκμετάλλευσης του Facebook είναι το Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εάν ο πληγέντης ζει εκτός των ΗΠΑ ή του Καναδά, είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, το λιμάνι του Μεγάλου Κανάλι, το Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Κάθε επίσκεψη σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (plug-in στο Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο στο σύστημα πληροφορικής του ενδιαφερόμενου προσώπου αυτόματα από το αντίστοιχο Facebook Το στοιχείο προκαλεί την αναπαράσταση του αντίστοιχου στοιχείου Facebook στο Facebook για λήψη. Μια επισκόπηση όλων των προσθηκών Facebook μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=el_US. Ως μέρος αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ποιο συγκεκριμένο κάτω μέρος του ιστοτόπου μας επισκέπτεται ο ενδιαφερόμενος.

Εάν το πρόσωπο που έχει συνδεθεί ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook αναγνωρίζει με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και καθ 'όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης παραμονής στον ιστότοπό μας, ποια συγκεκριμένη κάτω πλευρά του ιστότοπού μας επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και εκχωρούνται από το Facebook στον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Αν το άτομο ενεργοποι

 

Το Bijou Box χρησιμοποιεί Cookies για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση Cookies.

Θέλω να μάθω περισσότερα